Phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, quy định về kết hôn cận huyết thống phục vụ cô

10/04/2016 11:12 Số lượt xem: 1618

trong từng thời kỳ, theo yêu cầu nhiệm vị chính trị hoặc công tác quản lý, theo các mùa lễ hội, cơ quan tư pháp hoặc cán bộ làm công tác PBGDPL cần xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hoá đưa từng nội dung cụ thể vào kỳ hoặc cuộc lễ hội sẽ lồng nội dung pháp luật và dự kiến cán bộ tuyên truyền.

Phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, quy định về kết hôn cận huyết thống phục vụ công tác DS-KHHGĐ

ThS. Phạm Minh Sơn[1]

Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình và các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống

- Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là phương tiện truyền tải những thông tin, yêu cầu, nội dung và các qui định pháp luật về hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống đến người dân.

- PBGDPL để mọi người hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về quá trình thực hiện và áp dụng, những ưu điểm, hạn chế của quá trình điều chỉnh pháp luật và hiểu đúng pháp luật về hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống, ủng hộ và tin vào pháp luật.

- PBGDPL không đơn thuần là tuyên truyền các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống đang có hiệu lực mà còn lên án các hành vi vi phạm pháp luật, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng pháp luật, hình thành dư luận và tâm lý đồng tình ủng hộ hành vi hợp pháp, lên án các hành vi phi pháp. PBGDPL nhằm hình thành, củng cố tình cảm tốt đẹp của con người với pháp luật, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của con người đối với các văn bản pháp luật và các hiện tượng pháp luật trong đời sống, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Trách nhiệm PBGDPL hôn nhân và gia đình và các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống

Tại mục 1, chương III, Luật PBGDPL quy định trách nhiệm chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời quy định thêm trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo; quy định thời gian, lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Luật quy định trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và gia đình.

Trách nhiệm PBGDPL hôn nhân và gia đình và các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống gắn liền với các cơ quan nêu trên, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong hệ thống ngành DS-KHHGĐ nhằm thúc đẩy đạt được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số nói chung cũng như thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong mô hình giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Nội dung PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống

Về nguyên tắc, nội dung PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống phải bảo đảm bao quát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành. Tuy nhiên, do số lượng VBQPPL được ban hành quá lớn nên để công tác PBGDPL trong lĩnh vực này đem lại hiệu quả thiết thực thì cần lựa chọn các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động nghề nghiệp của người dân hoặc tác động trực tiếp đến những ngành, lĩnh vực nhất định.

Bên cạnh các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống, nội dung PBGDPL còn bao gồm ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật nhằm góp phần tạo niềm tin vào pháp luật, xây dựng con người mới vừa có hiểu biết pháp luật, vừa có ý thức chấp hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống nói riêng.

Một số lưu ý trong quá trình phổ biến, giáo dục và tư vấn các quy định pháp luật về kết hôn cận huyết thống

Phổ biến, tư vấn các quy định về hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật khi kết hôn cận huyết thống 

Nhà nước không thừa nhận những trường hợp nam, nữ kết hôn mà không tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn, trong đó có hành vi kết hôn cận huyết thống. Vì vậy, cần nhấn mạnh về mặt pháp lý việc kết hôn trái qui định của pháp luật khi kết hôn cận huyết thống sẽ bị Tòa án xử hủy, buộc hai bên phải chấm dứt quan hệ vợ chồng. Khi đó, sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý buộc nam và nữ trong quan hệ này phải gánh vác các trách nhiệm trong việc nuôi con (nếu có), làm tổn thương tình cảm của trẻ cũng như gia đình hai bên. Ngoài ra việc phân chia tài sản có thể trở thành phức tạp nếu nguồn gốc tài sản không rõ ràng, việc thỏa thuận không thống nhất giữa các bên.

Chú trọng tìm hiểu kinh nghiệm qua việc tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về công tác PBGDPL

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong 12 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình, công tác PBGDPL Luật nhân và gia đình nói riêng, pháp luật nhân và gia đình nói chung giữ vị trí quan trọng trong nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật nhân và gia đình của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền và nhân dân. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước trong hoạt động PBGDPL đã tiến hành nhiều hoạt động thực hiện công tác này:

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn về PBGDPL nói chung, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức các hoạt động PBGDPL nói chung, pháp luật về nhân và gia đình nói riêng. Ví dụ: Bộ Tư pháp đã ký kết Chương trình hợp tác số 14 ngày 2/10/2002 với Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam về phối hợp PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, một trong các trọng tâm của chương trình này là phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý về hôn nhân và gia đình;

- Tổ chức xây dựng Đề cương Luật nhân và gia đình gửi các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan;

 

Hội thảo khởi động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho VTN/TN người dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh[W1] 

- Biên soạn, phát hành tài liệu như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật về hôn nhân và gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và những văn bản hướng dẫn mới ban hành;

- Mở các lớp tập huấn, đào tạo cho các tuyên truyền viên, báo cáo viên ở trung ương và địa phương về công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật hôn nhân và gia đình.

Tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc, nhiều nơi đã thành lập các mô hình sinh hoạt cộng đồng như: Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ không sinh con thứ ba, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật mà một trong các hoạt động chính là tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản hướng dẫn.

Cùng với các hoạt động của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đã chủ động tiến hành các hoạt động để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về hôn nhân và gia đình như tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức ở các cấp, tổ chức thi tìm hiểu Luật nhân và gia đình. Đặc biệt, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thực hiện rất nhiều mô hình, hoạt động về PBGDPL về hôn nhân và gia đình đến các cấp và hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức đa dạng. Ví dụ mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” đã được triển khai trên toàn quốc, đến thời điểm năm 2011 đã có 3.632 câu lạc bộ với 114.941 thành viên ở 43/63 tỉnh/thành.

Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đúng đối tượng, địa bàn trong quá trình tuyên truyền, tư vấn

Theo Ủy ban Dân tộc, kết hôn cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở một số dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số nước ta. Số liệu thống kê của Tổng cục DS-KHHGĐ cho thấy, các dân tộc Lô lô, Hà nhì, Phù lá, Chứt, Ê đê, Chu ru, Si la, Pu péo, Mông, Rơ măm, Brâu… có tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống lên đến 10%. Đặc biệt các dân tộc như Si La (Điện Biên, Lai Châu), Lô Lô, Pu Péo (Hà Giang), Mông (Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái), Brâu, Rơ Măm (Kon Tum)... cứ 100 trường hợp kết hôn thì có khoảng 10 trường hợp là hôn nhân cận huyết.

Việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống cần tập trung trọng tâm vào địa bàn là nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, việc kết hôn cận huyết thống xảy ra nhiều nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống cũng cần chú trọng đến đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa-xã hội xã. Họ cần được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số để có thể phổ biến, tư vấn cho các đồng bào dân tộc.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động

Thông qua công tác tuyên truyền, pháp luật được phổ biến đến nhiều đối tượng. Với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức chính trị-xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số khi tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống sẽ đạt hiệu quả cao.

Vận dụng linh hoạt các hình thức PBGDPL trong quá trình tuyên truyền, tư vấn

(1) PBGDPL thông qua báo chí

Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống, báo chí đóng vai trò là lực lượng xung kích. Để góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến hôn nhân cận huyết thống trên báo chí, việc xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát thanh, truyền hình về pháp luật là cần thiết.

(2) PBGDPL trực tiếp (truyền thông trực tiếp)

Các kỹ năng tuyên truyền: (i) Gây thiện cảm cho người nghe; (ii) Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói; (iii) Bảo đảm các nguyên tắc sư phạm trong truyền thông trực tiếp; (iv) Sử dụng phương pháp thuyết phục trong truyền thông

(3) PBGDPL thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở

Các công việc cần tiến hành để thực hiện chương trình phát thanh pháp luật trên mạng lưới truyền thanh cơ sở: Xây dựng kế hoạch phát thanh; Chuẩn bị chương trình phát thanh; Thực hiện chương trình phát thanh.

PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống thông qua việc biên soạn, pháp hành tài liệu PBGDPL

Nội dung đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật: Đề cương tuyên truyền một văn bản pháp luật thường bao gồm 3 phần: Phần I. Những vấn đề chung; Phần II. Giới thiệu văn bản; Phần III. Tổ chức thực hiện; Phần phụ lục (nếu có)

Biên soạn và phát hành sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật: Sách pháp luật bỏ túi và sách hỏi đáp pháp luật có đối tượng sử dụng rộng rãi từ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài đến hoà giải viên, giáo viên, học sinh và toàn thể nhân dân. Để thực hiện được chức năng này, việc tổ chức biên soạn và phát hành các loại sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật cần đặc biệt chú ý đến một số yêu cầu sau: (i) Bố cục rõ ràng, kết cấu lôgic, chặt chẽ, câu văn ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và chỉ mang một nghĩa giúp người đọc hiểu một cách chính xác, thống nhất đúng với các quy định của pháp luật và dễ thực hiện;

 

Truyền thông công tác Dân số - KHHGD; công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Xín Cái: Cán bộ Đồn biên phòng Săm Pun và Hội LHPN xã phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân

(ii) Nội dung sách phải gồm các vấn đề phổ biến, thường gặp trong đời sống hàng ngày, được nhiều người quan tâm hoặc có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội; (iii) Hình thức: được trình bày sáng sủa, khổ chữ vừa phải, dễ đọc, chất lượng in rõ, khổ sách và độ dày vừa phải, gọn gàng, dễ mang theo, thuận tiện cho người sử dụng ; (iv) Giá sách hợp lý, phù hợp với mức thu nhập trung bình của nhân dân.

PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống thông qua hình thức giáo dục pháp luật trong nhà trường

Đối tượng PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống trong nhà trường: bao gồm nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau ứng với từng cấp học, bậc học, loại trường và ngành nghề đào tạo.

Đối tượng giáo dục pháp luật trong nhà trường bao gồm: (1) Học sinh phổ thông (tiểu học-trung học phổ thông); (2) Học sinh trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; (3) Sinh viên cao đẳng; (4) Học viên các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

 

Cán bộ dân số phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân tại chợ Xín Cái

Hình thức và phương pháp PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống trong nhà trường: Việc phân chia các nhóm đối tượng không chỉ để xây dựng chương trình, xác định nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật phù hợp.

Về hình thức: Hai hình thức chính : (1) Đưa nội dung pháp luật vào chương trình giảng dạy chính khoá thông qua các môn học như Đạo đức (Tiểu học), Giáo dục công dân (THCS, THPT), giáo dục chính trị (hệ đào tạo THCN – dạy nghề), pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành (Đại học, Cao đẳng và các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội)... (2) Giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động bổ trợ giáo dục như sinh hoạt tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp...

Về phương pháp giáo dục trong nhà trường: Việc giảng dạy pháp luật trong nhà trường thường áp dụng phối hợp các phương pháp chủ yếu như: thuyết trình (thuyết giảng), kể chuyện, trình bày trực quan, đàm thoại (toạ đàm), nghiên cứu tài liệu, thực hành; rèn luyện thói quen, giáo dục bổ trợ thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Các giai đoạn tiến hành khi tổ chức thi tìm hiểu pháp luật: (1) Chuẩn bị; (2) Tiến hành cuộc thi; (3) Tổng kết cuộc thi.

PBGDPL thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật

Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Câu lạc bộ pháp luật: hội viên tham gia Câu lạc bộkhách mời của Câu lạc bộ

Các bước xây dựng và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật: (i) Nắm nhu cầu tìm hiểu pháp luật ở đơn vị, địa phương, cơ sở; (ii) Xây dựng kế hoạch thành lập Câu lạc bộ; (iii) Ban chủ nhiệm lâm thời vận động thành lập Câu lạc bộ; (iv) Tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ.

 

Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn: Báo Gia đình và Xã hội

Xây dựng tủ sách pháp luật có các nội dung pháp luật hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống

Để thực hiện việc này phải khảo sát trong địa bàn, điều tra trong các cơ quan hữu quan (tổ chức chính quyền, công an, bưu điện, văn hoá thông tin...) để nắm được đối tượng phục vụ của tủ sách và nắm được nhu cầu của bạn đọc. Việc tìm nguồn cung cấp sách cũng là một việc rất quan trọng. Nguồn chính là đặt mua từ các nhà xuất bản, các công ty phát hành sách, các đại lý và các hiệu sách nhân dân. Những nguồn khác không kém phần quan trọng là: cơ quan tuyên giáo của Đảng; các cơ quan tư pháp; các viện nghiên cứu khoa học xã hội, pháp lý.

PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến hôn nhân cận huyết thống thông qua hoạt động Trợ giúp pháp lý

Hoạt động trợ giúp pháp lý là tổng hợp một chuỗi hành vi bắt đầu từ việc nhận yêu cầu của đối tượng cho đến khi phải đưa ra được một giải pháp cho họ. Mục đích cuối cùng của hoạt động trợ giúp pháp lý là đưa ra được một lời khuyên cho đối tượng được tư vấn. Lời khuyên ở đây có thể là bằng miệng, có thể là bằng văn bản. Lời khuyên cũng có thể được hiểu rộng ra như là những giải pháp thiết thực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng.

- Đối tượng của trợ giúp pháp lý là các công dân thuộc diện chính sách, những người nghèo cần trợ giúp pháp lý miễn phí. Họ là những người có yêu cầu và được hưởng trợ giúp pháp lý nên họ cũng là một dạng khách hàng.

Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, luật sư và chuyên gia pháp lý có thể kết hợp thực hiện việc PBGDPL để đạt được các mục tiêu sau: (i)  Cung cấp thông tin pháp lý cho đối tượng; (ii)  Giúp cho các đối tượng hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ pháp luật; (iii) Hướng dẫn cho đối tượng phương pháp xử sự trong các hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật và tránh được những hậu quả pháp lý bất lợi; (iv) Hướng dẫn công dân, tổ chức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Một số nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật: (i) Người dân chưa hiểu đầy đủ về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật của họ chưa cao; (ii) Hoạt động PBGDPL chưa thực sự được tiến hành một cách sâu rộng trong quần chúng nhân dân; (iii) Hoạt động trợ giúp pháp lý là hoạt động có đầy đủ điều kiện để kết hợp thực hiện việc PBGDPL cho các khách hàng. Luật sư khi hoạt động trợ giúp pháp lý phải tìm mọi cách để hướng dẫn cá nhân, tổ chức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

PBGDPL hôn nhân và gia đình, các quy định liên quan đến kết hôn cận huyết thống thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ, đặc biệt là các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống

PBGDPL thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ đặc biệt là sinh hoạt văn hoá truyền thống cần được tiến hành thường xuyên, có nền nếp ở cơ sở. Dù ở cấp trung ương chưa có một văn bản liên tịch giữa hai ngành Tư pháp và Văn hoá thì ở địa phương theo chức năng của mình, hai ngành cũng cần có kế hoạch phối hợp rất cơ bản và lâu dài để triển khai hình thức PBGDPL này. Theo kế hoạch đó, trong từng thời kỳ, theo yêu cầu nhiệm vị chính trị hoặc công tác quản lý, theo các mùa lễ hội, cơ quan tư pháp hoặc cán bộ làm công tác PBGDPL cần xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hoá đưa từng nội dung cụ thể vào kỳ hoặc cuộc lễ hội sẽ lồng nội dung pháp luật và dự kiến cán bộ tuyên truyền.

 [1] Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Tổng cục DS-KHHGĐ.


 [W1]Tỉnh nào?